Манифеста

Непрестанния стремеж към развитие и културата на консуматорското общество, базирани на безкрайна експлоатация на природните ресурси вече оказват катастрофалните си ефекти.

Добивните индустрии, интензивното земеделие, обезлесяването, замърсяването на въздуха, почвите и водите, загубата на биоразнообразие, са най-разрушителните практики на неустойчивия модел, който е основната причина за вредните емисии и повишаването на температурите в световен план.

Световните политики неуспешно защитават хората и природата. Глобалното управление все още не успява да въведе мерки за навременна и ефикасна намеса. Споразуменията за климата и в сферата на опазването на околната среда от Рио 1992-ра до сега не доведоха до достатъчно легално обвързващи ангажименти на страните по споразуменията и в частност по обещанията им за намаляне на въглеродните емисии.

Решенията на световните лидери не са в състояние да се справят с предизвикателството: създават се климатични политики вместо да се поставят под съмнение причинителите на този феномен; предприемат се стъпки, които са част от една визия за света основана на неограниченото използване на ресурсите, стремежа към богатство и концентрацията на власт. Много от механизмите за справяне с климатичните промени са лъжливи решения: био-горивата, геоинжинерството, синтетичните торове, генетично модифицираните семена резистентни към климатичните промени, водноелектрически централи, търговия с въглеродни емисии, методи за компенсиране на загубата на биоразнообрази (biodiversity offsetting) и други. Всичко това често се крие зад образа на зелената икономика и работи по-скоро за икономическите интереси отколкото за тези на хората и планетата.

Нашата визия

В светлината на неуспехите досега, извадени наяве благодарение на Международната атмосферна обсерватория Мауна Лоа, която отбелязва увеличение на прага от 400 ppm (particle per million – части на милион) CO2 в атмосферата от 2015 г. (при максимална граница 350 ppm) е наложително да предпиремем такива действия, които биха могли да гарантират оцеляването на нашата екосистема, да поемем по съвсем различен път.

Време е да поставим интересите на околната среда и нейните обитатели пред тези на икономиката.

Въвеждането на мерки за енергийна ефективност, разработването и вкарването в употреба на чисти, възобновяеми и безопасни енергийни технологии е императив, който не трябва да се отлага. Пренебрегвайки съществуващите алтернативи, рискуваме повече, отколкото можем да си позволим. Зависимостта от изкопаемите горива ни носи само замърсяване, енергийна бедност, влошено здраве, нарушаване на човешките права и др.

За да се изградят ефективни решения, е необходимо съдействието на хората и местните общности. Поради тази причина международното сътрудничество е от жизненоважно значение за организациите, асоциациите, колективите и неформалните граждански групи, които работят за защитата на околната среда и признават климатичната справедливост като фундаментално условие за съществуването на социалната справедливост.

Също така е жизненоважно да покажем, че за преминаването към различен начин на живот, който зачита околната среда, трябва да започнем от себе си. Това е следващата стъпка. Да променим светогледа си. За да решим екологичните и социалните кризи и предотвратим бъдещи такива, не можем да използваме същите модели, които са ги предизвикали. Климатичните промени са само един аспект от всичките проблеми, пред които човечеството е изправено в момента. Защото ние не само подпомагаме затоплянето на климата, но и използваме прекомерно и разхитително всички възможни ресурси. Ето защо трябва да изградим мрежи от знания, съпричастност и взаимна подкрепа между различни групи с различен географски и културен произход, които показват, че единството, сътрудничеството и волята за промяна са основни елементи в защитата на нашата планета и на всички човешки същества.

Мечтаем за свят, в който всяко новородено дете ще има същите възможности каквито имаме ние сега, няма да бъде застрашено от глад и жажда, – свят, в който екосистемите ще бъдат ценени.

Кампанията Climate changing me

Стартирахме кампанията Climate changing me с цел създаването на международна мрежа. Кампанията се води от група млади активисти съчетаващи различния опит на организации занимаващи се със социална и екологична справедливост в Европа, Азия, Америка и Африка. Международното разнообразие помага на кампанията да предостави различни и по-широки перспективи на климатичната справедливост.

Първата акция на кампанията иска да даде гласност на тези, които вече са потърпевши от климатичните промени, а в същото време гласа им остава нечут от политиците.

Чрез този манифест ние призоваваме всички хора, организации, асоциации, неформални сдружения занимаващи се с екологична и социална справедливост да подкрепят кампанията Climate changing me.

 

ACCION ECOLOGICA

A SUD

Environmental Rights Action FoEN

YASUNIDOS

ZA ZEMIATA

 

Представлявате организация или неформална група? Включете се в кампанията и подкрепете манифеста! Заявете желанието си на mladi@zazemiata.org

Сайта на кампанията

Кампанията във фейсбук